Pravidlá prijímania uchádzačov

Stiahni si, vyplň a pošli poštou: prihlasovací formulár alebo vyplň nižšie

Prihlasovací formulár:

Fakturačné údaje:

* Údaje potrebné pre získanie potvrdenia o ukončenom školení

Pravidlá prijímania uchádzačov

1. Školenia sa môžu zúčastniť len plnoletné osoby.

Osoby, ktoré majú záujem o pokročilý kurz a pracovné dielne, musia mať ukončený základný kurz alebo vedieť sa preukázať zručnosťami z oblasti základného kurzu (hlavne zhotovovanie kytíc, špirálová a paralelná technika).

2. Prihlášky sú prijímané na adrese sídla SFVC Firmy „Synergia” pri ulici Sadowej 3 v Tychach alebo telefonicky (+48 32 218 00 80; +48 601 962 276) od pondelka do piatka v hodinách  od 08:00 do 14:00 a v soboty od 07:00 do 12:00  alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

3. Potvrdenie o účasti na školení účastník získa po odoslaní prihlasovacieho formulára ako aj po zaplatení zálohy.

4. Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť priamo na stránke (pozri vyššie) alebo si stiahnuť,vytlačiť alebo odoslať na e-mailovú adresu: szkolenia@sgk.tychy.pl alebo podať v kancelárii SFVC Firmy „Synergia” pri ulici Sadowej 3 v Tychach.

5. Zálohu vo výške  100,00 zł je potrebné uhradiť priamo v sídle SFVC Firmy „Synergia” alebo na čísle účte 04 1090 1652 0000 0001 0707 2652 (Firma „Synergia” Ryszard Kostelecki, 43-100 Tychy, ul. Sadowa 3)

Záloha sa nevracia v prípade odstúpenia v čase kratšom ako 2 týždne pred plánovaným termínom začatia školenia alebo v prípade neuhradenia celkovej sumy vo vyššie uvedenom termíne.

6. Celkovú sumu za školenie, po odpočítaní zálohy, je potrebné uhradiť najneskôr do 2 týždňov od začatia školenia. Celková suma sa nevracia v prípade odstúpenia zo školenia v čase kratšom ako 3 pracovné dni pre plánovaným termínom začatia školenia.

7. Podmienkou otvorenia školenia je vytvorenie minimálne 8 člennej skupiny.

8. SFVC Firma „Synergia”si vyhraduje právo odvolať školenie do 3 dní  pred termínom začatia a vo výnimočných prípadoch (nepredvídateľné okolnosti) v deň školenia. V takých situáciách bude účastníkom, ktorí zaplatili za školenie, vrátená suma v plnej výške.

9. SFVC Firma „Synergia”si vyhraduje právo zmeniť vedúceho školenia.